Vui lòng nhập tin nhắn và nhấn enter để bắt đầu cuộc trò chuyện.